Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

 

Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Proponujemy

NOWY WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY

19.09.2016

10:29

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BEZPIECZNY kredyt gotówkowy

04.06.2017

21:33

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyt Gotówkowy „x 10”

09.03.2017

12:35

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

02.09.2013

13:52

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

 

 

 

 

Składanie reklamacji

19.09.201214:13

michal

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg/reklamacji KlientówKlient Banku Spółdzielczego w Zgierzu, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia w każdej jednostce
organizacyjnej Banku skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych
usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

1.    W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skargi/reklamacji, Klient powinien zgłosić
        skargę/reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
2.    Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.
3.    Klient może składać skargę/reklamację w formie:
       1)    pisemnej – papierowej, telefaksowej lub elektronicznej;
       2)    ustnej – w rozmowie bezpośredniej z pracownikiem przyjmującym skargę/reklamację – osobiście lub telefonicznie.
4.    Wzór formularza skargi/reklamacji stanowi załącznik Nr 2 do Instrukcji rozpatrywania skarg/reklamacji klientów 
       Banku Spółdzielczego w Zgierzu. Korzystanie z w/w wzoru nie jest obligatoryjne.
5.    Skargi /reklamacje przyjmowane są w miejscu ich złożenia.
6.    Bieg terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu  do Banku.
7.    Klient może składać skargę/reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym
       zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania
       innej formy szczególnej, o czym klient jest informowany na etapie zawarcia umowy.
8.    Skarga/reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego
        i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.
9.    Bank udziela odpowiedzi na skargę/reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
        w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
10. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
       i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu, informuje klienta o:
       1)    przyczynie opóźnienia;
       2)    wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
       3)    wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
11.    W przypadku, o którym mowa w ust. 10, termin rozpatrzenia reklamacji/skargi przez Bank i udzielenia odpowiedzi
          nie może być dłuższy niż 60 dni od daty jej otrzymania.
12.    Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi/reklamacji wysyłane jest do klienta za pośrednictwem poczty bądź,
          na wniosek klienta w formie poczty elektronicznej.

Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników
Konsumenta, Rzecznika Finansowego.


Bank Spółdzielczy w Zgierzu dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów.


Bank Spółdzielczy w Zgierzu podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Wersja do druku (pdf.)

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012