Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

 

Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Proponujemy

BEZPIECZNY KREDYT gotówkowy

29.03.2021

11:18

Agnieszka

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KREDYT GOTÓWKOWY NA WSZYSTKO

01.04.2019

12:32

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

08.04.2020

13:09

Marzena


czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

Saltus UBEZPIECZENIA   

 

 

 

 

Składanie reklamacji

19.09.201214:13

michal

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Klient Banku Spółdzielczego w Zgierzu (dalej Bank) jest uprawniony do złożenia reklamacji, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad:
1.    Klient powinien zgłosić reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących
       zastrzeżenia. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów Banku lub osoby działające w ich     imieniu:
    1) w przypadku Klientów indywidualnych w zakresie:
         a) transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,
         b) kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,
         c) roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie
             nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
    2) w przypadku Klientów instytucjonalnych w zakresie:
         a) transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia,
         b) kredytów w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia,
         c) roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie
             nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
2.    Reklamacja powinna zawierać zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank oraz dane adresowe Klienta.
       Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy.         
       Bank może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji, w przypadku w którym 
       uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzeniem reklamacji.
3.    Klient może złożyć reklamację w następującej formie:
    1) pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: 95-100 Zgierz, ul. Długa 62A;
    2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku);
    3) pisemnie lub ustnie w placówce Banku.
    W przypadku reklamacji Klienta z tytułu różnic kasowych stosuje się wyłącznie formę pisemną.
4.    Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
5.    Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
6.    Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:
    1) 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty
         płatniczej;
    2) 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania
        karty płatniczej.
        W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ww. terminy
        rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie
        opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi.
7.    W przypadku, o którym mowa w ust. 6. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż:
    1) 35 dni roboczych dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności
        reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;
    2) 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty
        płatniczej.
8.    W przypadku niedotrzymania przez Bank terminów określonych w ust. 7, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie
       z wolą Klienta.
9.    Bank udziela odpowiedzi na reklamacje w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji
       z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka
       ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.
10.   Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.
11.   Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:
    1) odwołania się do Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację;
    2) zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi
        posiadającemu status konsumenta);
    3) zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego
        rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych
        w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich
        (www.zbp.pl);
    4) wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.
        o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (w przypadku Klienta będącego
        osobą fizyczną);
    5) wystąpienia do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach określonych
         w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku Klienta
         będącego osobą fizyczną)
    6) wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.
12.   Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20,
        00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, skr. poczt. 419,
        00-549 Warszawa.
 

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012