Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Proponujemy

KREDYT GOTÓWKOWY NA WSZYSTKO

01.04.2019

12:32

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

08.04.2020

13:09

Marzena


czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

 

 

 

Działania pomocowe dla klientów

08.04.202014:24

Andrzej

Uprzejmie informujemy, że kierując się Państwa potrzebami wynikającymi z pandemii COVID-19, wprowadziliśmy możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu.
Umożliwiamy zawieszenie spłaty rat kredytów dla Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych których sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa.

 

Klient indywidualny

09.04.2020

15:18

Andrzej

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

W ramach przepisów ustawy tzw. Tarczy 4.0, udostępniliśmy możliwość zawieszenia wykonania umowy kredytu,  na podstawie której udzielono zarówno kredytów obsługiwanych w ratach jak i kredytów w ROR oraz karty kredytowej.

Możliwość zawieszenia wykonania Umowy kredytu przysługuje Kredytobiorcy który:
a)    zawarł umowę z Bankiem przed dniem 13 marca 2020 r., a termin zakończenia okresu kredytowania
       określony w umowie przypada po 13 września 2020r.
b)    po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu,
c)    złożył pisemny wniosek w placówce Banku.

Maksymalny okres zawieszenia wykonania umowy wynosi do 3 miesięcy.
W okresie zawieszenia wykonania Umowy kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z Umowy kredytu, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową,

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy - Klient Indywidualny- link
 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Banku Spółdzielczego w Zgierzu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Klient instytucjonalny Tarcza PFR 1.0

09.04.2020

15:18

Andrzej


Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju wydłużył termin przedstawienia przez Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy z 31 grudnia 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r.


Jednocześnie przypominamy, że w przypadku, gdy Umowa została podpisana przez właściciela firmy lub jednoosobowego reprezentanta firmy, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

•pełny odpis z KRS lub
•wyciąg z CEiDG

pobrany na dzień dostarczenia dokumentów do Banku.

W przypadku gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według KRS lub CEiDG lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie do Banku oprócz aktualnego/pełnego odpisu z KRS lub wyciągu z CEiDG również Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

Pełnomocnictwo albo Oświadczenie należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

1.Pełnomocnictwo musi być podpisane z datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku
 o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności Pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych.W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego Pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

2.Oświadczenie musi zostać podpisane po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono Pełnomocnictwa osobie wnioskującej.

Pełnomocnictwo/Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według KRS lub CEiDG.
 

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

1) W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

• za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek UMOCOWANIE BENEFICJENTA do Tarczy Finansowej PFR,

• na adres mailowy: pfr@bszgierz.pl

2) W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

• osobiście w placówce Banku,

• przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Zgierzu, ul. Długa 62A, 95-100 Zgierz z dopiskiem "Weryfikacja beneficjentów".

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.

Ponieważ Bank ma obowiązek weryfikacji przedłożonych przez Państwa dokumentów, złożenie ich w Banku winno nastąpić odpowiednio wcześniej.


W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

 

UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobrał z bazy CEiDG wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawił go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie Beneficjemta do Tarczy Finansowej PFR do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie Umocowanie Beneficjenta do  Tarczy Finansowej PFR i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
 

Manual dla Klienta Instytucjonalnego - Wniosek o umocowanie

 

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Klient instytucjonalny Tarcza PFR 2.0

14.01.2021

10:41

Marzena

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012