UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

BFG - Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Zgierzu objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 z póź. zm.).

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronie Internetowej www.bfg.pl

Wysokość gwarancji

Ochroną gwarancyjną objęte są określone w przepisach środki deponenta do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro – w całości.

Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności,
 • pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych
 • Rad Rodziców.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone na początek dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji.
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych przez deponenta na wszystkich rachunkach,(np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych),
 • w przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100.000,00 euro,
 • ustalenia wartości w złotych środków w walucie obcej dokonuje się według kursu stosowanego do ustalenia stanu ksiąg rachunkowych na dzień spełnienia warunku gwarancji.

Waluta wypłaty środków gwarantowanych:

 • Wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt.

Ochronie nie podlegają depozyty:

 • Skarbu Państwa;
 • Narodowego Banku Polskiego;
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe;
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej;
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • instytucji finansowych;
 • firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia;
 • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank;
 • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 381 z póź. zm.);
 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.6) );
 • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1906 z póź. zm.);
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Ochrona gwarancyjna nie obejmuje:

 • środków wpłaconych do banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich;
 • środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro - jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną
 • pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495) oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.