UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

System Ochrony Zrzeszenia

System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą Bank BPS i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze, na mocy którego banki te zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych w którymkolwiek z tych banków. Utworzenie w Zrzeszeniu BPS sieci bezpieczeństwa potwierdzone zostało umową z dnia 31 grudnia 2015 r. o ustanowieniu mechanizmów pomocowych i wzajemnym wsparciu wypłacalności.

Bank Spółdzielczy w Zgierzu od 31.12.2015 r. jest członkiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Należytą realizację umowy zapewnia Spółdzielnia SOZ BPS, będąca jednostką zarządzającą Systemem Ochrony, poprzez:

Zadaniem audytu wewnętrznego jest badanie oraz ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej u Uczestników, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością.