UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zgierzu składa się z trzech osób,

Prezesa Banku i dwóch Zastępców.

Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania oraz prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepisami prawa i ogólnie przyjętymi „dobrymi praktykami”. Zarząd Banku powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu są wyszczególnione w Statucie Banku, Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Prawie spółdzielczym.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zgierzu

Katarzyna Krawczyk

Prezes Zarządu

Marzena Iskrzyńska

Zastępca Prezesa Zarządu

Jolanta Sochaczewska

Zastępca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Banku

Zdzisław Kupczyk

Przewodniczący

Krzysztof Zatorski

Z-ca Przewodniczącego

Bogusław Błaszczyk

Sekretarz

Jan Kromkowski

Członek

Iwona Grymm

Członek

Krystyna Nowak

Członek

Irena Urbaniak

Członek

Zasady Ładu Korporacyjnego

Informacja w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Zgierzu

Bank Spółdzielczy w Zgierzu oświadcza, iż wdraża „Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Zgierzu” opracowane jako dokument dostosowujący „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) do skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku.

Bank nie wdraża postanowień § 9 ust. 5 i 6, § 10 ust. 2 i 3 oraz §§ 53 -57 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w związku ze skalą i zakresem prowadzonej działalności oraz spółdzielczą formą organizacji.

Banku odstąpił od wdrożenia postanowień § 8 ust. 4 oraz § 31 ust. 2 zdanie 2 w związku z nadmierną uciążliwością jaka wiązałaby się z ich wprowadzeniem.

Schemat organizacyjny

Statut Banku