Zarząd Banku Spółdzielczego w Zgierzu składa się z pięciu osób,

Prezesa Banku, trzech Zastępców oraz Członka Zarządu.

Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania oraz prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepisami prawa i ogólnie przyjętymi „dobrymi praktykami”. Zarząd Banku powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu są wyszczególnione w Statucie Banku, Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Prawie spółdzielczym.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zgierzu

Elżbieta Zytek

Prezes Zarządu

Krystyna Nowak

Zastępca Prezesa Zarządu

Marzena Iskrzyńska

Zastępca Prezesa Zarządu

Katarzyna Krawczyk

Zastępca Prezesa Zarządu

Jolanta Sochaczewska

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Banku

Krzysztof Zatorski

Przewodniczący

Bogusław Błaszczyk

Z-ca Przewodniczącego

Jan Kromkowski

Sekretarz

Iwona Grymm

Członek

Krystyna Ignaczak

Członek

Irena Urbaniak

Członek

Zasady Ładu Korporacyjnego

Informacja w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Zgierzu

Bank Spółdzielczy w Zgierzu oświadcza, iż wdraża „Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Zgierzu” opracowane jako dokument dostosowujący „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) do skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku.

Bank nie wdraża postanowień § 9 ust. 5 i 6, § 10 ust. 2 i 3 oraz §§ 53 -57 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w związku ze skalą i zakresem prowadzonej działalności oraz spółdzielczą formą organizacji.

Banku odstąpił od wdrożenia postanowień § 8 ust. 4 oraz § 31 ust. 2 zdanie 2 w związku z nadmierną uciążliwością jaka wiązałaby się z ich wprowadzeniem.

Schemat organizacyjny

Statut Banku