UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Wakacje kredytowe

Ustawowe wakacje kredytowe


Od 15 maja 2024 r. można złożyć wniosek  o wakacje kredytowe  na podstawie nowelizacji Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

Co to są wakacje kredytowe?
Wakacje kredytowe to forma pomocy dla kredytobiorców polegająca na możliwości zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego.


Z wakacji kredytowych w 2024 r. można skorzystać w stosunku tylko do jednej umowy kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego, jeżeli spełnione są poniższe warunki:

 1. umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy,
 2. umowa kredytu została zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
 3. kredyt został udzielony w złotych polskich,
 4. kwota kredytu nie przekracza 1 200 000 zł ,
 5. kredytobiorca spełnia co najmniej jeden z  dwóch warunków:
 • średni wskaźnik RdD kredytobiorcy przekracza 30% ; przy wyliczaniu wskaźnika należy wziąć pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe lub
 • na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe kredytobiorca  ma na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które: 
 1. nie ukończyły 18 roku życia,
 2. nie ukończyły 25 roku życia do 30 września – jeśli dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
 3. mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Co to jest wskaźnik RdD i jak go obliczyć?


Wskaźnik RdD – stosunek miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego/hipotecznego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy, ustalony za okres ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o wakacje kredytowe. Wartość wskaźnika jest wyrażona w procentach.
Aby obliczyć współczynnik RdD należy:

 1. zsumować dochody całego gospodarstwa domowego (wszystkich domowników) w każdym z 3 ostatnich miesięcy (osobno dla każdego miesiąca);
 2. podzielić wysokość raty kredytu przez łączny dochód gospodarstwa domowego dla każdego z 3 ostatnich miesięcy (osobno dla każdego miesiąca np. 3000 zł/6500 zł);
 3. obliczyć średnią arytmetyczną z 3 uzyskanych wyników (np. 30% + 40% + 40%/3);
 4. jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, kredytobiorcy przysługuje  prawo skorzystania z wakacji kredytowych 2024 r.


Dodatkowe wyjaśnienia używanych pojęć:


Dochód – przychody kredytobiorcy z miesiąca:
•    który poprzedza miesiąc złożenia przez kredytobiorcę wniosku o wakacje kredytowe lub
•    w którym kredytobiorca składa wniosek o wakacje kredytowe – jeśli utracił dochód.
Aby wyliczyć dochód, kredytobiorca pomniejsza swoje miesięczne przychody o:
•    podatek dochodowy od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
•    składki na ubezpieczenie zdrowotne,
•    kwotę alimentów, które płaci na rzecz innych osób.
Gospodarstwo domowe – gospodarstwo, które kredytobiorca tworzy:
•    samodzielnie (jednoosobowe gospodarstwo domowe) lub
•    wspólnie z innymi osobami, które na stałe mieszkają z kredytobiorcą (wieloosobowe gospodarstwo domowe).


Szczegółowe definicje pojęć znajdują się w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


Spłatę kredytu można zawiesić:

 

 • od  1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy,
 • od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze  maksymalnie dwóch miesięcy.

W okresie wakacji kredytowych:

 

 • spłata kredytu ulega zawieszeniu;
 • nie potrzeba realizować płatności związanych z umową kredytu, której płatność rat jest zawieszona –za ten czas nie są naliczane odsetki, ani pobierane inne opłaty, oprócz składek ubezpieczeniowych (te są pobierane niezależnie od zawieszenia spłaty kredytu);
 • okres kredytowania i daty umowne zostaną przedłużone o okres zawieszenia spłaty kredytu, na koniec  okresu kredytowania należy spłacić wszystkie zawieszone raty ;
 • nie trzeba podpisywać aneksu.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.


Korzyści wakacji kredytowych:

 • możliwość czasowego zawieszenia spłaty zarówno części kapitałowej jak i odsetkowej kredytu ;
 • nie naliczanie odsetki od kredytu w okresie zawieszenia spłaty kredytu .
   

Ryzyka związane z wakacjami kredytowymi:

 • wydłużenie okresu kredytowania  – zawieszone teraz raty, należy spłacić na koniec okresu kredytowania;
 • na dzień skorzystania z wakacji kredytowych trudno określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania, oprocentowanie kredytu może być wówczas wyższe niż bieżące, a rata kredytu może zmienić się w sposób istotnie wpływający na  możliwości finansowe kredytobiorcy.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w placówce Banku Spółdzielczego w Zgierzu,
 • przesyłając skan wypełnionego wniosku na adres mailowy:  kredyty@bszgierz.pl,
 • poprzez system bankowości elektronicznej, w dedykowanym formularzu elektronicznym wniosku,
 • przesłanie drogą pocztową na adres Banku.

Dla rozpatrzenia wniosku liczy się data wpływu wniosku do Banku.
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden kredytobiorca.
Bardzo prosimy o składanie wniosków o zawieszenie spłaty kredytu minimum 3 dni przed datą płatności raty.
Aby Bank mógł wprowadzić w życie wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, złożony w dacie płatności raty, należy go złożyć najpóźniej do godziny 15.00.
W przypadku wniosków składanych pocztą tradycyjną (listownie) wiążąca jest data doręczenia do Banku  wniosku o wakacje kredytowe, a nie data wysłania wniosku do Banku.
W przypadku pytań dotyczących wakacji kredytowych prosimy o kontakt z pracownikiem Banku pod numerem telefonu: (42) 714 59 26 lub 513 011 064.