Kredyt Mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy

Kredyty dla osób fizycznych

Na zakup, remont i rozbudowę mieszkania lub domu.

Decydując się na kredyt  mieszkaniowy otrzymujesz:

 • możliwość finansowania jednego lub wielu celów mieszkaniowych (zakup działki, budowa, rozbudowa lub zakup domu, zakup mieszkania, remont),
 • okres kredytowania aż do 30 lat,
 • finansowanie aż do 80% wartości nieruchomości,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • wybór formuły oprocentowania: oprocentowanie zmienne lub okresowo stałe,
 • niską prowizję,
 • możliwość wyboru dnia spłaty,
 • możliwość wyboru sposobu spłaty (raty równe lub malejące),
 • możliwość skorzystania z „wakacji kredytowych” raz na 12 miesięcy.

Jak otrzymać kredyt?

 • Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przyjdź do naszej placówki.
 • Wolisz bezpośredni kontakt? Pracownik Banku pomoże Ci wypełnić wniosek.

Cel kredytowania

Kredyt może zostać wykorzystany na:

 • zakup działki budowlanej
 • zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwo budownictwa społecznego
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego w prawo odrębnej własności lokalu
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

- budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
- generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
- zakup działki gruntu z rozpoczętą budową

 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:

- budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
- generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową

 • spłata kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na cele mieszkaniowe udzielonego przez inny bank
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe
 • zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • inne cele mieszkaniowe

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

 • zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank
 • umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej:

a) w przypadku ubezpieczeń majątkowych:
     - odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie powinna być mniejsza niż wartość rynkowa
       ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu
     - ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
        losowych
b) w przypadku ubezpieczeń na życie: ochrona ubezpieczenia powinna obejmować ryzyko śmierci
    niespowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Oprocentowanie

Oferta Banku w zakresie kredytów mieszkaniowych składa się z kredytów oprocentowanych wg formuły:

 • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
 • oprocentowania o okresowo stałej stopie procentowej

 

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej Banku i indywidualnie ustalonej marży.

 

Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

Aby zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR można skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podjęta zostanie decyzja o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo stałej.

 

Zmiana formuły oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe

Posiadając kredyt mieszkaniowy o zmiennym oprocentowaniu można zdecydować się na zmianę oprocentowania na stałe przez 60 miesięcy, jeżeli:

 • posiada się zdolność kredytową,
 • nie posiada się zaległości w spłacie kredytu,
 • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem okresowo stałym prosimy o kontakt z placówką Banku. Oferta – warunki cenowe kredytu zmieniają się co miesiąc. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny.

Reprezentatywny przykład (RRSO)

Oprocentowanie zmienne:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,07 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 323 333,33 zł, kredyt wypłacony jednorazowo, okres kredytowania: 276 miesięcy; wkład własny poniżej 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 8,51% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,92%) i marży Banku w wysokości 1,59%, 275 miesięcznych rat równych w wysokości 2 674,83 zł, ostatnia rata 2 678,61 zł, łączna liczba rat: 276.  Całkowity koszt kredytu 419 992,53 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania:  414 923,53 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 200,00 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu:  4 850,00 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia na życie, kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 743 325,86 zł.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 05.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

Oprocentowanie okresowo stałe:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,97 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 323 333,33 zł, kredyt wypłacony jednorazowo, okres kredytowania: 276 miesięcy; wkład własny poniżej 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 10,13 %, , a następnie oprocentowanie zmienne 8,51 %w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,92%) i marży Banku w wysokości 1,59%, 60 miesięcznych rat równych w wysokości 3 029,06 zł, 215 miesięcznych rat równych w wysokości 2 722,15 zł, ostatnia rata 2 723,00 zł, łączna liczba rat: 276. Całkowity koszt kredytu 451 464,52 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania:  446 395,52 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 200,00 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu:  4 850,00 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia na życie, kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 774 797,85 zł.
Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie po tym okresie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 07.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

INFORMACJA O RYZYKU WZROSTU STÓP PROCENTOWYCH

Mając na uwadze jak ważna jest świadomość ryzyka stopy procentowej związanego z długoterminowymi kredytami mieszkaniowymi i hipotecznymi prezentujemy Państwu najważniejsze aspekty zagadnienia.

Ryzyko stopy procentowej, a szczególnie ryzyko jej wzrostu, dotyczy kredytów mieszkaniowych/hipotecznych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa kredytu jest ustalana jako suma marży banku oraz stopy referencyjnej, ustalanej na podstawie wskaźnika referencyjnego. Stosowanym w naszym Banku wskaźnikiem jest WIBOR 3M. 

Każdorazowy wzrost wskaźnika referencyjnego powoduje wzrost oprocentowania i jednocześnie wzrost raty kredytu, co zwiększa koszt obsługi  kredytu w czasie obowiązywania umowy. 
Może to w sposób istotny wpłynąć na Państwa możliwości finansowe, a nawet wiązać się z koniecznością ograniczenia wydatków lub brakiem środków pieniężnych na spłatę rat kredytu.

Przed zawarciem umowy o kredyt mieszkaniowy/hipoteczny zachęcamy Państwa do tego, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości wskaźników referencyjnych i przeanalizować trendy dotyczące kształtowania się wysokości tych wskaźników . 
Chcemy jednak zwrócić Państwu uwagę, że taka analiza daje pogląd o zmienności wskaźników, ale nie daje gwarancji, że w przyszłości wysokość wskaźników referencyjnych będzie kształtować się według podobnych trendów.
 

Podkreślamy, że w procesie udzielania kredytu mieszkaniowego/hipotecznego informujemy Państwa o kosztach i ryzykach związanych z kredytem poprzez dwukrotne wydanie formularza „Informacje dla Kredytobiorcy o ryzykach związanych z kredytem zabezpieczonym hipotecznie” tj. przed złożeniem wniosku łącznie z Formularzem Informacyjnym, a następnie przed zawarciem umowy kredytu. 

Stosując się do wymogów  Komisji Nadzoru Finansowego zawartych w Rekomendacji S dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie udostępniliśmy Państwu ofertę kredytu mieszkaniowego/hipotecznego oprocentowanego okresowo stałą stopą.
Ponadto od dn.01.01.2023 r.  umożliwiamy tym z Państwa, którzy już posiadają u nas kredyt mieszkaniowy/hipoteczny oprocentowany zmienną stopą procentową, zmianę formuły oprocentowania na okresowo stałą stopę procentową.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z:
• Komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_
73678.pdf
oraz
• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:
Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf
• Przewodnikiem dla konsumentów „Zrozumieć inflację i stopy procentowe”  - ZOBACZ
 

Dodatkowe produkty i możliwości

Oferta rachunków osobistych

Sprawdź naszą bogatą ofertę kont osobistych i wybierz odpowiednie dla siebie.

więcej...
Ubezpieczenia

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i rodziny. Zapewnij sobie odszkodowanie i spokój.

więcej...
Kredyt hipoteczny

Pomoże spełnić marzenia!

więcej...
Eko-KREDYT

Z myślą o Tobie i środowisku!

więcej...