UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Kredyt Mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy

Kredyty dla osób fizycznych

Na zakup, remont i rozbudowę mieszkania lub domu.

Decydując się na kredyt  mieszkaniowy otrzymujesz:

 • możliwość finansowania jednego lub wielu celów mieszkaniowych (zakup działki, budowa, rozbudowa lub zakup domu, zakup mieszkania, remont),
 • okres kredytowania aż do 30 lat,
 • finansowanie aż do 80% wartości nieruchomości,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • wybór formuły oprocentowania: oprocentowanie zmienne lub okresowo stałe,
 • niską prowizję,
 • możliwość wyboru dnia spłaty,
 • możliwość wyboru sposobu spłaty (raty równe lub malejące),
 • możliwość skorzystania z „wakacji kredytowych” raz na 12 miesięcy.

Jak otrzymać kredyt?

 • Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przyjdź do naszej placówki.
 • Wolisz bezpośredni kontakt? Pracownik Banku pomoże Ci wypełnić wniosek.

Cel kredytowania

Kredyt może zostać wykorzystany na:

 • zakup działki budowlanej
 • zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwo budownictwa społecznego
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego w prawo odrębnej własności lokalu
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

- budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
- generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
- zakup działki gruntu z rozpoczętą budową

 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:

- budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
- generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową

 • spłata kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na cele mieszkaniowe udzielonego przez inny bank
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe
 • zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • inne cele mieszkaniowe

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

 • zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank
 • umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej:

a) w przypadku ubezpieczeń majątkowych:
     - odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie powinna być mniejsza niż wartość rynkowa
       ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu
     - ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
        losowych
b) w przypadku ubezpieczeń na życie: ochrona ubezpieczenia powinna obejmować ryzyko śmierci
    niespowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Oprocentowanie

Oferta Banku w zakresie kredytów mieszkaniowych składa się z kredytów oprocentowanych wg formuły:

 • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
 • oprocentowania o okresowo stałej stopie procentowej

 

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej Banku i indywidualnie ustalonej marży.

Od dnia 01.01.2024 r. stopa referencyjna Banku wynosi 5,85 %.

 

Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

Aby zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR można skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podjęta zostanie decyzja o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo stałej.

 

Zmiana formuły oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe

Posiadając kredyt mieszkaniowy o zmiennym oprocentowaniu można zdecydować się na zmianę oprocentowania na stałe przez 60 miesięcy, jeżeli:

 • posiada się zdolność kredytową,
 • nie posiada się zaległości w spłacie kredytu,
 • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem okresowo stałym prosimy o kontakt z placówką Banku. Oferta – warunki cenowe kredytu zmieniają się co miesiąc. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny.

Reprezentatywny przykład (RRSO)

Oprocentowanie zmienne:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,92% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 334 760,00 zł, kredyt wypłacony jednorazowo, okres kredytowania: 265 miesięcy; wkład własny poniżej 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 7,45% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,86%) i marży Banku w wysokości 1,59%, 264 miesięczne raty równe w wysokości 2 579,47 zł, ostatnia rata   2580,59 zł, łączna liczba rat: 265.  Całkowity koszt kredytu 354 041,07 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania:  348 800,67 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 200,00 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu:  5 021,40 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia na życie, kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 688 801,07 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej Banku opartej na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 18.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Oprocentowanie okresowo stałe:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,37% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 334 760,00 zł, kredyt wypłacony jednorazowo, okres kredytowania: 265 miesięcy; wkład własny poniżej 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 8,29 %,  a następnie oprocentowanie zmienne 7,45 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,86%) i marży Banku w wysokości 1,59%, 60 miesięcznych rat równych w wysokości 2 758,95 zł, 204 miesięczne raty równe w wysokości 2 608,20 zł, ostatnia rata 2 608,24 zł, łączna liczba rat: 265. Całkowity koszt kredytu 370 698,45 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania:  365 458,05 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 200,00 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu:  5 021,40 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia na życie, kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 705 458,45 zł.
Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie po tym okresie w związku ze zmianą stopy referencyjnej Banku opartej na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 01.05.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

INFORMACJA O RYZYKU WZROSTU STÓP PROCENTOWYCH

Mając na uwadze jak ważna jest świadomość ryzyka stopy procentowej związanego z długoterminowymi kredytami mieszkaniowymi i hipotecznymi prezentujemy Państwu najważniejsze aspekty zagadnienia.

Ryzyko stopy procentowej, a szczególnie ryzyko jej wzrostu, dotyczy kredytów mieszkaniowych/hipotecznych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa kredytu jest ustalana jako suma marży banku oraz stopy referencyjnej, ustalanej na podstawie wskaźnika referencyjnego. Stosowanym w naszym Banku wskaźnikiem jest WIBOR 3M. 

Każdorazowy wzrost wskaźnika referencyjnego powoduje wzrost oprocentowania i jednocześnie wzrost raty kredytu, co zwiększa koszt obsługi  kredytu w czasie obowiązywania umowy. 
Może to w sposób istotny wpłynąć na Państwa możliwości finansowe, a nawet wiązać się z koniecznością ograniczenia wydatków lub brakiem środków pieniężnych na spłatę rat kredytu.

Przed zawarciem umowy o kredyt mieszkaniowy/hipoteczny zachęcamy Państwa do tego, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości wskaźników referencyjnych i przeanalizować trendy dotyczące kształtowania się wysokości tych wskaźników . 
Chcemy jednak zwrócić Państwu uwagę, że taka analiza daje pogląd o zmienności wskaźników, ale nie daje gwarancji, że w przyszłości wysokość wskaźników referencyjnych będzie kształtować się według podobnych trendów.
 

Podkreślamy, że w procesie udzielania kredytu mieszkaniowego/hipotecznego informujemy Państwa o kosztach i ryzykach związanych z kredytem poprzez dwukrotne wydanie formularza „Informacje dla Kredytobiorcy o ryzykach związanych z kredytem zabezpieczonym hipotecznie” tj. przed złożeniem wniosku łącznie z Formularzem Informacyjnym, a następnie przed zawarciem umowy kredytu. 

Stosując się do wymogów  Komisji Nadzoru Finansowego zawartych w Rekomendacji S dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie udostępniliśmy Państwu ofertę kredytu mieszkaniowego/hipotecznego oprocentowanego okresowo stałą stopą.
Ponadto od dn.01.01.2023 r.  umożliwiamy tym z Państwa, którzy już posiadają u nas kredyt mieszkaniowy/hipoteczny oprocentowany zmienną stopą procentową, zmianę formuły oprocentowania na okresowo stałą stopę procentową.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z:
• Komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_
73678.pdf
oraz
• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:
Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf
• Przewodnikiem dla konsumentów „Zrozumieć inflację i stopy procentowe”  - ZOBACZ
 

Dodatkowe produkty i możliwości

Oferta rachunków osobistych

Sprawdź naszą bogatą ofertę kont osobistych i wybierz odpowiednie dla siebie.

więcej...
Ubezpieczenia

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i rodziny. Zapewnij sobie odszkodowanie i spokój.

więcej...
Kredyt hipoteczny

Pomoże spełnić marzenia!

więcej...
Eko-KREDYT

Z myślą o Tobie i środowisku!

więcej...