UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

1928

Historia naszego Banku rozpoczyna się 22 stycznia 1928 r. To właśnie tego dnia, w niedzielne popołudnie , o godz. 14:00 w domu Ignacego Karolaka w Dąbrówce Wielkiej zebrało się 20 osób, 2 kobiety i 18 mężczyzn, w celu odbycia Zgromadzenia Założycielskiego Kasy Stefczyka, Spółdzielni z odpowiedzialnością nieograniczoną udziałowców. Uchwalono Statut, który stanowił, iż wysokość jednego udziału wynosi 100 złotych, zaś wpisowe 3 złote.

W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd i Radę Nadzorczą. Przewodniczący zamknął obrady o godz. 21:00.

Jako lokal do załatwiania czynności kasowych wskazano dom Ignacego Karolaka w Dąbrówce Wielkiej.

Statut kasy i niezbędne do zarejestrowania dokumenty zostały złożone w Sądzie Okręgowym w Łodzi 16 lutego 1928 r.

1 marca 1928 r. w rejestrze działu handlowego pod numerem 330 dokonano wpisu "Kasa Stefczyka Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Dąbrówce Wielkiej"

 
1947

Po wojnie Kasa wznowiła działalność dopiero w 1947 r.
13 lipca 1947r. w siedzibie OSP w Dąbrówce Wielkiej zebrało się 28 jej członków, którzy postanowili wznowić działalność kasy, podnieść udział członkowski i wpisowe oraz przenieść siedzibę do Zgierza. Wybrano Zarząd Kasy w składzie: Jakub Baran, Marian Malanowski i Roman Karolak (na zdj.). Postanowiono również o przeniesieniu siedziby Kasy do Zgierza.

 
1950

27 czerwca 1950 r. w siedzibie Towarzystwa "Lutnia" odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, które podjęło uchwałę o zmianie statutu, wyborze nowego Zarządu oraz zmianie nazwy na "Gminna Kasa Spółdzielcza w Zgierzu". Centralą finansową, organizacyjną i rewizyjną Kasy był Bank Rolny.

 
1956

W sierpniu 1956 r. nazwę  Kasy zmieniono na  „Kasa Spółdzielcza w Zgierzu”, siedziba znajdowała się przy ul. Mielczarskiego 40 (dziś ul. Stefanii Kuropatwińskiej 10).

 
1962

22 sierpnia 1962 r. Sąd Powiatowy dla miasta Łodzi, Wydział Rejestru Handlowego postanowił wpisać Spółdzielnię pod nowym numerem Rs 1553
i nazwą "Bank Spółdzielczy w Zgierzu".

 
1977

Po ponad 20-letnim  funkcjonowaniu w siedzibie przy ul. Mielczarskiego 40 - bank przeniósł się do znacznie większego lokalu przy ul. Komuny Paryskiej 27 (obecnie ks. Szczepana Rembowskiego 27).

W tym okresie Bank rozwijał działalność kredytową, finansował inwestycje rolników w tzw. "pierścień mleczny"i maszyny rolnicze oraz rozwój produkcji drobiarskiej na terenie gminy Zgierz. Do zadań Banku należała też sprzedaż działek budowlanych i gruntów PFZ, a także ewidencja produkcji sprzedanej przez rolników.

 
1988

W 1988 r. na 60- lecie istnienia Banku, został ufundowany sztandar.
W uroczystym Zebraniu Przedstawicieli brali udział niektórzy członkowie poprzednich władz Banku.

 
1989

Po roku 1989, skończył się dla bankowości spółdzielczej okres ograniczania jej tożsamości, Bank Gospodarki Żywnościowej przestał spełniać
w stosunku do banków spółdzielczych funkcję centralnego związku spółdzielczego, a zrzeszanie się w nim przestało być obligatoryjne.

 
1991-1996

Rozpoczął się kolejny etap rozwoju Banku – udało się powiększyć zajmowaną przez Bank powierzchnię na cały parter kamienicy
przy ul. Rembowskiego 27, powstały nowe placówki m. in. w 1991 r. Filia przy ul. Parzęczewskiej w Zgierzu, a następnie liczne Punkty  Obsługi Bankowej w Zgierzu i Łodzi. Bank stopniowo zmieniał swój charakter.
Z instytucji ściśle związanej z rolnictwem przekształcił się w bank uniwersalny, obsługujący w równym stopniu podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Rozpoczęto informatyzację Banku przy współpracy z łódzką firmą WONLOK.

 

 
1992

W 1992 r. w wyniku inicjatywy grupy banków spółdzielczych utworzono niezależną strukturę finansową zrzeszającą banki spółdzielcze – powstał Bank Unii Gospodarczej SA w Warszawie. Wśród 117 założycieli był Bank Spółdzielczy w Zgierzu.

 
1994

Jako jeden z nielicznych banków spółdzielczych od 1994 r. Bank posługiwał się własnym logo.

 
1997-1998

Lokal przy ul. Rembowskiego, dla rozwijającego się Banku stał się mało funkcjonalny i zbyt mało reprezentacyjny. Władze Banku zaczęły poszukiwać miejsca na nową siedzibę.
W sierpniu 1997 r. Bank zakupił budynek w stanie surowym przy ul. Długiej 62 A. Po trwającej około roku adaptacji, 12 grudnia 1998 r. nastąpiło uroczyste otwarcie  pierwszej własnej siedziby w historii Banku!

 

 
1999

Kolejne lata to dalsze zmiany i rozwój Banku, centralizacja placówek, wzrost sumy bilansowej, kapitału oraz pozycji na lokalnym rynku.
Po zmianach w obszarze bankowości spółdzielczej  - od marca 2002 r. Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, który powstał w wyniku połączenia się kilku banków zrzeszających, w tym m. in. Banku Unii Gospodarczej SA.

 

 
2007-2008

Lata 2007 i 2008 to kolejne inwestycje : przeniesienie Filii w Zgierzu do budynku Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz rozbudowa budynku Centrali.

 
2014

Znaczącym momentem we współczesnej historii Banku była decyzja o zmianie logo.
Po konsultacjach z klientami i pracownikami zdecydowano się na logo, które jest podobne do dotychczasowego w charakterystycznym elemencie – łuku symbolizującym pewność, stabilność i ochronę, zaś kolory nawiązują do stosowanych w Grupie BPS. Zmiana wizerunkowa została dobrze przyjęta przez klientów.

 
2015

Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia bezpieczeństwa Banku, była decyzja o przystąpieniu do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Umowę podpisano 31 grudnia 2015 r.

 
2021

Dziś Bank Spółdzielczy w Zgierzu to 6 placówek: Centrala, dwie filie i trzy Punkty Obsługi Bankowej. Bank ściśle współpracuje ze zgierskim samorządem tj. miastem, gminą i powiatem, spółkami miejskimi, Powiatowym Urzędem Pracy i  wieloma innymi instytucjami
i podmiotami gospodarczymi liczącymi się na lokalnym rynku.
Obecna pozycja Banku, zgromadzony kapitał i zdobyte zaufanie klientów to efekt codziennej pracy
i doświadczeń kilku pokoleń pracowników oraz zaangażowanych członków
i działaczy społecznych, którzy kontynuowali idee założycieli Banku.