UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Gwarancje BGK

Gwarancje KFG

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w Zgierzu może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami KFG przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 i konfliktem zbrojnym na Ukrainie, z pakietu pomocowego BGK, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. to:

 • zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.,
 • maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji KFG (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej) w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosi 0%.

Gwarancje FG POIR – BIZNESMAX

Bank Spółdzielczy w Zgierzu na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji FG POIR - Biznesmax.

Podstawowe parametry gwarancji FG POIR:

 • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,
 • forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych,
 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR, a w przypadku gwarancji de minims 1,5 mln EUR
 • brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,
 • cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,
 • okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,
 • możliwość finansowania projektu inwestycyjnego o charakterze proekologicznym,
 • możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)

Gwarancje AGRO

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGR, Bank Spółdzielczy w Zgierzu może oferować przedsiębiorcom kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

Najistotniejsze paramenty gwarancji:

 • Gwarancją może być objęty: kredyt inwestycyjny lub obrotowy w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).
 • Docelowy kredytobiorca: rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych.
 • Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym.
 • Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.
 • Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.
 • Gwarancja udzielana jest w ramach:
  • pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013,
  • pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych).

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, BGK wprowadził:

 • możliwość obejmowania gwarancją AGRO kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych podmiotom działającym w sektorze rolnym (producentom podstawowym oraz przetwórcom lub wprowadzającym do obrotu produkty rolne/nierolne) z przeznaczeniem na bieżące finasowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW
 • dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych, o których mowa w pkt 1 do kredytów udzielonych do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zapraszamy do odwiedzenia placówek Banku Spółdzielczego w Zgierzu