UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Świadczenie żłobkowe

Inne usługi

Żłobkowe to świadczenie przewidziane na dzieci, które uczęszczają do żłobka

Terminy składania wniosków

Od 1 kwietnia 2022 r. można złożyć elektronicznie do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

Dofinansowanie w postaci świadczenia żłobkowego będzie przysługiwało na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do  rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do  wykazu dziennych opiekunów.

Kto otrzyma świadczenie?

Dofinansowanie przysługuje Ci, jeśli:

  • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
  • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
  • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:

  • pierwszego i jedynego w rodzinie;
  • pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
  • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.

Wysokość świadczenia

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do opłaty nie wliczasz opłaty za wyżywienie. ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć od 1 kwietnia 2022 r.

Jeżeli wniosek o dofinansowanie złożysz do końca maja 2022 r., ZUS przyzna Ci dofinansowanie od miesiąca, w którym Twoje dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub od którego pozostawało pod opieką opiekuna dziennego – ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r.

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeśli złożysz wniosek:

  • w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego,
  • po 2 miesiącach od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

 

Wnioski o dofinansowanie możesz złożyć tylko elektronicznie.

 

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz PESEL możesz złożyć wniosek przez:

Rodzice dziecka oraz pozostałe uprawnione osoby, mogą złożyć wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Szczegóły znajdziesz na www.zus.pl 

 

Świadczenie żłobkowe wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie.

Dofinansowanie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Dodatkowe produkty i możliwości

Oferta rachunków osobistych

Sprawdź naszą bogatą ofertę kont osobistych i wybierz odpowiednie dla siebie.

więcej...